Hvorfor menn i barnehagen?

Barnehagen er samfunnets kanskje viktigste sosialiseringsarena. Barnas tid i barnehagen skal gjøre dem i stand til å møte et mangfoldig samfunn. Mangfoldet i dagens samfunn bør derfor gjenspeiles i barnehagen. Menn i barnehagen er en viktig del av mangfoldet i tillegg til mangfold i kultur, alder og yrkesbakgrunn. Dette vil bidra til å gi gutter og jenter like muligheter.
Robert Ullmann, Daglig leder, Stiftelsen Kanvas

– Både gutter og jenter fortjener mannlige rollemodeller
– Barn må se og oppleve begge kjønn i barnehageyrke,for selv å se det som et aktuelt yrke.
– Damer og menn har forskjellige forutsetninger som gjør at man lettere anerkjenner mangfoldig aktivitet hos barna..
– Flere menn i barnehagen gjør det lettere for fedre å ta aktivt del i samarbeidet med barnehagen.
– Menns tilnærming til lek i barnehagen, er forskjellig fra kvinners.
– Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, derfor må det være både kvinner og menn i barnehagen.
– Det blir et bedre arbeidsmiljø med begge kjønn representert.
Anna Ingeborg Hegerberg leder ved Granåsen barnehager

Alle har vi ulike kvaliteter og ulike måter å løse oppgaver og gjøre ting på. Noe av dette er kjønnsbasert, og det skal være en selvfølge at begge kjønn er representert i barnehagen for å skape mest mulig mangfold, bredde og derigjennom kvalitet.
Videre er det viktig at både gutter og jenter har både kvinnelige og mannlige rollemodeller, samtidig som det også er positivt for foreldregruppa gjennom for eksempel at fedre gis mulighet til å kommunisere med ansatte av samme kjønn.
Det å ha et personale hvor det er en naturlig blandet kjønnssammensetningen virker også positivt inn på arbeidsmiljøet. I tillegg viser det seg at det er med på å gi yrkesrollen en bedre status. Men fremfor alt er det de personlige egenskapene hos mennesket som er viktigst.
Anita Gaustad, Daglig leder, Solbakken barnehage

Vi må vise hverandre på en naturlig måte hvordan vi kan opptre og utføre ulike typer arbeidsoppgaver uavhengig av kjønn. Dette gjøres helt klart best med begge kjønn representert i personalgruppa. Mange menn gjør at vi kan vise at begge kjønn er like godt kvalifisert til å gjøre de forskjellige oppgavene i barnehagen. Barnehagen blir mer likestilt fordi man får mer mangfold, man får flere forskjellige mennesketyper, flere rollemodeller for barna og for personalet og personalet behandler gutter og jenter mer rettferdig.
Med begge kjønn representert i personalgruppa KAN man få et utvidet mangfold i tilbudet, reel likestilling, et videre spekter på rollemodeller og like vilkår for jenter å gutter iht. kjønnssosialisering. Barna får kontakt med menn som en referanse i henhold til maskulin omsorg og erfaringslæring. Hvilke holdninger opparbeider barn når de ser at det er bare kvinner som jobber med barn? Hvor finner guttene sine kjønnsrollemodeller i det offentlige rom?
Arbeidsmiljøet vil mest sannsynlig bli endret idet menn har en spesiell innvirkning på damer, på lik linje som damer har en spesiell innvirkning på menn. For oss har denne innvirkningen vært positiv og setter sitt preg på vår kultur og gir oss bredde i diskusjoner vedrørende innhold.
Anders Dishington, Daglig leder i Prestelva barnehage

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.